Categories on 2 levels

Dummy Camera's

    Geen subcategorieën

Statieven

    Geen subcategorieën

Onderhoudsmiddelen / bescherming

    Geen subcategorieën

HikaShop Cart Module

De winkelwagen is leeg

Login Form

Algemene leveringsvoorwaarden van Camera-Accessoires.nl, gevestigd te Westervoort.

Artikel 1 - Toepasselijkheid; wijzigingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Camera-Accessoires.nl , tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: "de Koper", ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Camera-Accessoires.nl.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Camera-Accessoires.nl daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Indien door Camera-Accessoires.nl een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Camera-Accessoires.nl vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Camera-Accessoires.nl binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 Buiten het geval bedoeld in lid 2, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten Camera-Accessoires.nl eerst nadat deze door Camera-Accessoires.nl schriftelijk is bevestigd of nadat Camera-Accessoires.nl een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn niet bindend voor Camera-Accessoires.nl en de Koper kan zich daarop niet beroepen.

Artikel 3 - Leveringstermijn
3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat Camera-Accessoires.nl afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval, een leveringstermijn zijn overeengekomen kan een overeenkomst door de Koper niet wegens termijn-overschrijding worden ontbonden noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij Camera-Accessoires.nl de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Artikel 4 - Levering; risico-overgang
4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de Koper. De wijze van vervoer staat ter keuze van Camera-Accessoires.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op de Koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de Koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Camera-Accessoires.nl zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de Koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door de Koper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Opdrachtgever.

4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan Camera-Accessoires.nl ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen incl. BTW en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in Euro.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn kosten van verpakking naar de plaats van aflevering in de prijs begrepen.

5.3 De stijging van de kosten, die voor Camera-Accessoires.nl na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden - bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten - mag Camera-Accessoires.nl doorberekenen; de Koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij Camera-Accessoires.nl zich alsdan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Artikel 6 - Betaling; zekerheid
6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de factuur op voorhand door de Koper te worden voldaan met de geboden betalingsopties of bij aflevering onder Rembours aan de TNT beambte. Camera-Accessoires.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6.2 De eigendom van geleverde zaken blijft bij Camera-Accessoires.nl totdat de Koper al hetgeen hij aan Camera-Accessoires.nl uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De Koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.

Camera-Accessoires.nl is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden.

6.3 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Camera-Accessoires.nl uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.4 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Camera-Accessoires.nl verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper, komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van. € 850,-.

6.5 Hetgeen de Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Camera-Accessoires.nl verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: (a) ondercuratelestelling, onderbewindstelling of overlijden van de Koper, (b) surséance van betaling of faillissement van de Koper of aanvraag door de Koper van diens eigen faillissement, (c) besluit van de Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (d) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (e) meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen een periode van 2 (twee) kalendermaanden een tekortschieten door de Koper dat voortduurt na ommekomst van een door Camera-Accessoires.nl bij sommatie of ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming van de betreffende contractuele verplichting. In de genoemde gevallen is Camera-Accessoires.nl bevoegd alle overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer deze niet binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek en naar het oordeel van Camera-Accessoires.nl passende zekerheid, voor al hetgeen de Koper aan Camera-Accessoires.nl verschuldigd is en nog zal worden, heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Camera-Accessoires.nl.

Artikel 7 - Keuring en tekortkomingen; retourzendingen
7.1 De Koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen en van zodanige tekortkomingen in voorkomend geval nauwkeurige opgave te doen op het door hem na ontvangst ondertekende vervoersdocument of afleveringsbon. Onverminderd hetgeen hierna in artikel 9 is bepaald omtrent garanties dient de Koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk aan Camera-Accessoires.nl te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.

7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en Camera-Accessoires.nl na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.3 De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan Camera-Accessoires.nl terug te zenden indien Camera-Accessoires.nl daartoe haar toestemming heeft gegeven, de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking en mits (de binnendienst van) Camera-Accessoires.nl aan de Koper een retournummer heeft opgegeven. Het retournummer dient aan de bovenkant van de retourzending te worden vermeld. Indien niet aan de vooromschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door Camera-Accessoires.nl aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden.

7.4 Speciaal op vraag van de Koper bestelde artikelen worden niet teruggenomen.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 Indien Camera-Accessoires.nl tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Camera-Accessoires.nl is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten - met name te late of niet-levering - door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van Camera-Accessoires.nl, machineschade, diefstal uit de magazijnen van Camera-Accessoires.nl, maatregelen van de overheid zoals vervoers-, import-, export- of produktieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.

8.2 In geval van overmacht is Camera-Accessoires.nl bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. Ingeval de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan 6 (zes) maanden zal duren of deze reeds 6 (zes) maanden heeft geduurd is Camera-Accessoires.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft ter zake geen aanspraak op schadevergoeding. Camera-Accessoires.nl heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar reeds, voor intreding van de overmachtstoestand, verrichte prestaties.

Artikel 9 - Garanties; aansprakelijkheid
9.1 Ingeval de door Camera-Accessoires.nl geleverde zaken tekortkomingen vertonen verstrekt Camera-Accessoires.nl afhankelijk van het product 6 tot 24 maanden garantie op fabrieksfouten. Op van derden betrokken zaken en/of bijvoegingen gelden de bepalingen van de eventuele garantie zoals verstrekt door de toeleverancier van deze zaken. Camera-Accessoires.nl zal de Koper zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de bepalingen van de desbetreffende garantie, in het bijzonder van de geldende garantietermijnen. De garantie vervalt indien Koper werkzaamheden en/of wijzigingen uitvoert aan - en/of ondeskundig gebruik maakt van - geleverde zaken.

9.2 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Camera-Accessoires.nl aan of vanwege de Koper - een en ander in de ruimste zin - waarvoor Camera-Accessoires.nl rechtens aansprakelijk kan worden gehouden - voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende.

a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto-factuurwaarde - (zijnde de bruto-factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen van de prijs en overige de netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) - van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.

c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen te samen die uit de leverantie c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt 6 (zes) maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienstverlening en binnen die termijn binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Camera-Accessoires.nl is gemeld

e. Verrekening met niet door Camera-Accessoires.nl erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

9.3 De Koper vrijwaart Camera-Accessoires.nl tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, inzake leveranties die Camera-Accessoires.nl aan c.q. vanwege de Koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover de Koper aantoont dat Camera-Accessoires.nl uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Koper heeft te vergoeden.

Artikel 10 - Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde ook jegens Camera-Accessoires.nl in verband met leveringen van Camera-Accessoires.nl in ieder geval na 12 (twaalf) maanden na hun ontstaan.

Artikel 11 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1 De overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Camera-Accessoires.nl en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene gegevens Camera-Accessoires.nl
Camera-Accessoires.nl, statutair gevestigd te Westervoort.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09168035.
BTW nummer:NL1690.73.567.B01